BOZP a ŽP

       

          

  • Každá externá spoločnosť vstupujúca do areálu Kia Slovakia je povinná vykonať preukázateľné oboznámenie svojich zamestnancov a svojich dodávateľov o pravidlách Kia Slovakia  na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a životného prostredia (ŽP), ktoré sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie - BOZP.
  • Oboznámenie je potrebné dokladovať prostredníctvom „Prezenčnej listiny“ ktorú externá spoločnosť naskenovanú nahrá do systému eVSTUPY.    
  • Oboznámenie je takisto potrebné vykonať pri každej zmene, napr.: prijatie nových zamestnancov, zmena dodávateľa a pod.  
  • Tieto pravidlá sú záväzné a je nutné ich dodržiavať počas výkonu prác v areáli Kia Slovakia  všetkými zamestnancami externej spoločnosti a jej dodávateľmi.

   

   

V prípade, ak externá spoločnosť bude vykonávať prácu klasifikovanú ako nebezpečnú (práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou, práce so zdvíhacími zariadeniami, práca na technológii alebo na VTZ, práca v stiesnených priestoroch), je nutné mať schválené PNP vedúcim oddelenia Kia Slovakia, ktoré je zodpovedné za vykonanie práce a členom oddelenia BOZP a ŽP. PNP musí byť schválené PRED začatím výkonu prác a musí byť k dispozícii na mieste výkonu prác (pracovisku).

   

   

V prípade, ak externá spoločnosť bude vykonávať prácu so zvýšeným rizikom vzniku požiaru (zváranie, brúsenie, rezanie plameňom, lepenie krytín, práca s otvoreným ohňom), je nutné mať schválené PNČ vedúcim oddelenia Kia Slovakia , ktoré je zodpovedné za vykonanie práce a členom oddelenia BOZP a ŽP. PNČ musí byť schválené PRED začatím výkonu prác a musí byť k dispozícii na mieste výkonu prác (pracovisku).

   

  • Závodný hasičský útvar a poskytnutie prvej (predlekárskej) pomoci
    041 515 0150 / 0112 (24 hod.) 


  • Oddelenie BOZP a ŽP
    0914 334 545 (24 hod.)