Externé spoločnosti

1. Registrácia

Žiadateľ sa zaregistruje prostredníctvom PC a webového prehliadača na stránke https://evstupy.kia.sk. Manuál k registrácii nájdete tu.

2. Zmluva o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v areáli Kia Slovakia, s. r. o.

Externá spoločnosť uzatvorí Zmluvu o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v areáli Kia Slovakia. Túto zmluvu externá spoločnosť obdrží e-mailom počas registrácie a následne nahrá do systému eVstupy.

3. Žiadosť o vystavenie identifikačnej karty (IK) pre osobu alebo vozidlo/ jednorazový vstup

Registrovaný žiadateľ odošle prostredníctvom systému eVstup žiadosť o vystavenie ID kariet svojej zodpovednej osobe v Kia Slovakia (žiadosťou sa rozumie elektronický formulár). Registrovaný žiadateľ má možnosť odoslať prostredníctvom systému eVstup žiadosť o jednorazový vstup osoby - návštevníka (táto možnosť je limitovaná v závislosti od typu externej spoločnosti). Registrovaná externá spoločnosť získa oprávnenie zadávať žiadosti o vystavenie IK pre nové osoby a vozidlá, editovať a blokovať v súčasnosti vydané IK a zadávať požiadavky na vydanie IK. Bližšie informácie je možné nájsť v sekcii Ako postupovať – Inštruktážne videá.

1.Platba za vystavenie/predĺženie IK

Za každú požiadanú IK po schválení a obdržaní notifikačného emailu s požadovanou sumou uhraďte prosím platbu bezhotovostným prevodom / hotovostným vkladom na bankový účet SK9809000000000176078362 / 0900 / SUBASKBX (do poznámky pre prijímateľa uveďte názov spoločnosti a počet ID kariet )

2. Fotografovanie osôb na IK a prevzatie IK

Všetky osoby, pre ktoré požadujete identifikačnú kartu pre vstup do areálu Kia Slovakia, sú pred jej vydaním odfotené do databázy a na základe predloženia dokladu (OP, PAS) overené ich osobné údaje. Grafické štúdio je umiestnené na osobnej vrátnici – otvorené počas pracovných dní: 05:45 – 08:00, 13:00 -15:00. Zamestnanec externej spoločnosti si danú kartu priamo prevezme. IK pre vozidlá sú vydávané vodičovi alebo zodpovednej osobe externej spoločnosti. Prevzatie bude potvrdené podpisom zodpovednej osoby na Odovzdávací protokol.

3. Prehlásenie spol. Kia Slovakia, s. r. o.

Osobné údaje bude spoločnosť Kia Slovakia s. r. o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 35 876 832 (ďalej len „Kia“), spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Kia, najmä o účeloch spracúvania, kontaktných údajoch zodpovednej osoby, ako aj o právach dotknutých osôb v zmysle GDPR sú prístupné na stránke www.kia.sk - Kontakt - Ochrana osobných údajov.

4. Vrátenie IK

IK je externá spoločnosť povinná vrátiť do 10 pracovných dní od dátumu skončenia pracovného pomeru v Grafickom štúdiu na osobnej vrátnici alebo vytvorením žiadosti o vymazanie IK v systéme eVstupy.

5. Poškodená IK

Zamestnanec externej spoločnosti alebo poverená osoba sa dostaví osobne do Grafického štúdia na osobnej vrátnici, kde na základe žiadosti bude vyhotovená nová IK, ktorá bude spoplatnená. Spôsob platby je ako pri vydaní novej IK.

6. Nefunkčná IK bez viditeľného fyzického poškodenia

Pri nefunčnej IK budú vyhotovené nové IK bez spoplatnenia.

7. Strata IK

Stratu IK je nutné okamžite nahlásiť zodpovednej osobe za vašu spoločnosť alebo na telefónnom čísle 0903 560 367, emailom na evstupy@kia.sk či osobne !

Zmluvná pokuta za stratu je uvedená v Dohode o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v areáli Kia Slovakia. Spôsob platby je rovnaký ako pri vydaní novej IK.